Fish hatchery c.1970. Malmsbury Historical Society, 1lnd0065r.